•  
  •  
 

Volume 13, Issue 1 (2011)

Articles

PDF

제휴 프로모션에 관한 탐색적 연구
Eun Mi Lee, Hyun Hee Park, and Jung Ok Jeon

PDF

수급사업자의 기업가정신이 관계몰입을 유도하는 경로
Nak Hwan Choi, Cheol Seob Byeon, and Yong Gyun Lee

PDF

소비자 혼란이 분노를 통해 구전, 신뢰에 미치는 영향
Sun Jung Moon, Bo Hyeon Kang, and Soo Hyung Lee