•  
  •  
 

Volume 4, Issue 3 (2002)

Articles

PDF

고객세분시장에 따른 KTF의 브랜드전략
Sang Yong Kim, Seo Il Chaiy, and Min Hi Hahn

PDF

롯데리아의 성공 사례
Young Seok Son and Jae Il Kim

PDF

제품 개발과 디자인의 성공 사례
Hyong Jae Rhee and Gill Sang Ahn

PDF

두산 "산" 소주
Sang Man Han and Young Won Ha